Introductie
Mijn Werkwijze
Over Elizabeth G.H.M.
MSc.


Overdracht
Vrijheid en Bewustzijn

R. Laing
Mellie Uyldert

Contact
Flyer (pdf)
Ode aan het COM Model (pdf)

Over Vrijheid en bewustzijn

Altijd is de vraag in hoeverre er dan Vrijheid bestaat.

Er bestaan 2 soorten die bij elkaar horen, en die tegelijkertijd werken. Eentje is er voor dagelijks gebruik, d.i. de levenswil, de wil om er te zijn, de wil tot controle en macht om te overleven. Dit soort vrijheid is verbonden met  het stoffelijke bestaan.
Én er is een vrijheid die gebonden is aan de Wetmatigheden van de Cosmos, de Cosmische Wil, verbonden met het geestelijke gebied en wanneer het woord “god” niet zo besmet was, zou je die vrijheid God’s wil kunnen noemen.
De mens heeft hier ook wel besef van, getuige de aloude woorden, “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.”

De God, die Friedrich Nietsche bedoelde, en die hij doodverklaarde, deze Godheid, verwees naar de eenzijdige mannelijke God, die hoog en ver van de mens weg troonde, liefst versierd met baard en rood gewaad. Díe Godheid is voor de meeste Godzoekers nu wel min of meer weg en ook de geleerde Hawkins kan net als Spinoza alleen maar een God vinden in de Harmonie van het Universum, in de Wetmatigheden, in de Eenheid, de Samenhang, Het Ene, Echad…

Iedereen voelt best wel dat ie een soort vrije wil heeft, een levenswil ofwel libido, Ram/Leeuw, om het maar eens duidelijk te stellen ! (ssstil maar … ik leg ’t u wel uit). Deze eigen levenswil laat ons beseffen verantwoordelijk te zijn voor onze daden, maar… de Cósmische wil, met zijn alomvattende Wetmatigheden, díe vormt de grote achter/onder/boven liggende en wezenlijk aansturende factor. Die is dezelfde als waar Schopenhauer op doelt met “Die Welt als Wille und Vorstellung”. En deze Wil, deze onbekende aandrijfkracht, daar geeft de Cosmologie zicht op. Erkenning/Herkenning van die Wil, die Wet, kan ons leiden tot Overgave, Aanvaarding, en Inzicht, en daarbij ook tot Souplesse, wat meteen dan helpen kan tegen allerlei stijfheid in het lijf.

Het onbewuste uit zich (vaak) via het Lichaam en dat levende lichaam, onze ziele-woning, liegt nooit, het helpt ons aan kennis omtrent onszelf, het is de spiegel van onze ziel.

Het is de Wil van de evolutie, men kan het de Wil van het Universum, de wil van God noemen, die ons voortdrijft richting Bewustzijn, naar Heelwording, naar Bewust-Zíjn. Waartoe zouden we anders hier op Aarde wezen?
Waarom zo zouden we met Heidegger ons kunnen afvragen, waarom bestaan we überhaupt?    Ja, en waarom is er evolutionair gezien een groei in bewustzijn?

Bewustzijn van wat dan?

Van het feit dat wij, in deze wereld van tegenstellingen, nu we geëvolueerd zijn tot Mens, steeds meer Besef krijgen en tot aan- en invoelen, mogelijk zelfs tot de Ervaring en Beléving komen van het feit dat we Energetische Wezens zijn… Pure Energie, Louter Trilling,  én…   Energie is Licht, weet de wetenschap ons te vertellen. In potentie zijn wij dus Lichtwezens. Bewustwording dat is een voortdurend avontuur van groeien naar de vereniging van tegendelen, naar het overbruggen van tegenstellingen, naar het verkrijgen van steeds meer Licht, Inzicht, vooral in onszelf;  want wijzélf zíjn het Wonderlijke Leven…en dát steeds meer gaan Beléven dat is de Grote kunst.

De cardioloog dr. Pim van Lommel schrijft in zijn boek, “Eindeloos Bewustzijn” over dit begrip, met name i.v.m. bijna-dood-ervaringen, piek ervaringen en mystiek, allemaal menselijke mogelijkheden, en LSD kan o.a. volgens Huxley, ook heel wat bewerkstelligen.

De geniale dr. C.G.Jung is zijn hele lange leven bezig geweest met dit soort zaken en hij spreekt over Individuatie, waarmee hij bedoelt, het uitgroeien tot diegene, die je in wezen kunt zijn. Hij zegt ook, “Het onbewuste is de moeder van het bewustzijn,”
en via C.O.M. blijkt dat de Cosmische Wet de Vader is… en dát had C.G. Jung vast wel hoogst interessant gevonden.

Met het komen tot bewustzijn, het verdreven zijn uit het Paradijs, uit de Heelheid, is tegelijk Leed, Pijn en ook Schuld ontstaan. Afzondering, die we erfzonde noemen.  Hier in de wereld van de stoffelijkheid voert de evolutie ons in de loop van de tijd naar een nieuwe heelheid via Bewustwording en dat heeft te maken met Gevoelsontwikkeling, met het ontwikkelen van niet-bewuste delen, die wanneer de tijd rijp is, zich in onze ZIEL, in ons GEVOEL gaan roeren; ze komen in beweging, daar verscholen in onze religieuze diepte, daar waar een oeroud gevoelsmatig weten van samenhang met alles in de Cosmos, zich schuil houdt.

Deze zieleroerselen kunnen ons in de huidige, verstandelijke, wetenschappelijke wereld in grote verwarring  brengen. Zij wensen aan het Licht te komen, om ons tot meer Zelfkennis te voeren.
Deze groei naar Kennis omtrent onszelf  is het avontuur dat we Leven noemen en is ook het Doel van ons leven. Ken Uzelf, dan kent U de Cosmos (God) waren al de woorden van het  Orakel van Apollo.
En…tegelijk met de verbetering van het Individu verbetert zich dan de Wereld.

Individuatie, een reis, die ons steeds verder naar binnen en ook naar buiten voeren kan, ons wijder, wijzer en gelukkiger kan maken; het leven tot en met het einde tot een avontuur maakt. In verband met dit alles is het wel nodig dat u echt de moed heeft om uzelf eerlijk te bezien, heel rigoreus eerlijk, en dat u zich waarlijk durft openstellen in de dialoog met mij. 

J.W. von Goethe heeft ook over Zelfwording gedacht, en geeft een aanwijzing:

Wanneer ik handel alsof ik reeds ben
Wat ik in  potentie zou kunnen zijn,
Maak ik mezelf tot degene
Die ik bedoeld ben te zijn.